Menu

t

t

Blockhusudden

Blockhusudden på södra djurgården

Tävlingsområdet är en södervänd sluttning. I södra delen finns en grupp äldre fruktträd, i norr står en lund med grova åldriga ekar och lind. Artrikedomen är påfallande: hassel, körsbär, björk med flera trädslag bidrar till en plats med en skönhet som växlar med årstiderna. Åt väster finns en skyddande liten bergkulle, öster skymtar Saltsjön mellan träden. Söder om platsen ligger en parkeringsplats och hållplats för buss till Stockholms innerstad.

Svenska staten äger marken, Kungliga Djurgårdens förvaltning ansvarar för skötsel och underhåll. Platsen ligger inom Kungliga nationalstadsparken, ett historiskt landskap av betydelse både för det nationella kulturarvet, för Stockholms ekologi och för människors rekreation. Parken är huvudstadens stora gröna oas. Kungliga nationalstadsparken är skyddad enligt 4 kap 7§ miljöbalken. Vård- och skötselplaner är framtagna för naturområdena, och det finns restriktioner finns för vilka ändringar av kultur- och naturmiljö som kan göras.