Menu

Konstnärlig vision

Integrerad i landskapet
Minnesvårdens konstnärliga gestaltning ska samverka till en upplevelsemässig enhet med platsens landskapliga kvaliteter.

Mångsidig
Den konstnärliga gestaltningen ska vara utformad så att plats ges åt ett brett spektra av känslor. Minnesvården ska vara en plats inte bara för sorg och kontemplation utan också för glädje och hågkomst. Minnesvården ska fungera som en mötesplats men också erbjuda enskildhet, vara en plats för både kollektiva och individuella minnen. Människors närvaro och bruk av platsen är central. Den konstnärliga gestaltningen får därför gärna bidra till ett meningsfullt möte mellan besökare och plats, mellan besökare och besökare.

Minnesvården ska vara gestaltad med hänsyn till vår klimatzons olika årstider och ska kunna upplevas året om.

En vacker och värdig plats som återspeglar en delad förlust
Minnesvården ska vara en vacker och värdig plats. Anhöriga har uttryckt önskemål om att minnesvården uttrycker vad det innebär att ha gått igenom svårigheter samtidigt med insikten att livet trots allt går vidare. Viktiga ledord har varit: värme, hopp och förtröstan.

Minnesvården får gärna vårda de mellanmänskliga band som en delad sorg skapade över nationsgränser.

Kvalitativ och unik
Minnesvården ska vara utformad med hög konstnärlig kvalitet. Gestaltning och materialval ska vara precisa och hålla över tid. Platsen ska ha en unik utformning både i förhållande till innehåll och plats.

Den konstnärliga gestaltningen får gärna ha oförutsedda kvaliteter, såsom en oväntad förståelse av platsen, naturens krafter och/eller av händelsen.

Tillgänglig, även i framtiden
Minnesvården kommer att vara en offentlig plats som används av olika människor, alla med egen relation till händelsen. Den ska även, likt andra minnesplatser, användas av framtidens generationer. Nya generationer kommer att förhålla sig till flodvågskatastrofen som ett arv, kanske som en del av sin egen historia. Det är därför viktigt att minnesvården också ska kunna tala till framtiden, med en öppenhet och möjlighet till olika läsningar.