Menu

Konst händer

Miljonprogrammet står i särskilt fokus för Statens konstråd 2016-2018. Under tre år producerar vi exempel på offentlig konst i miljonprogrammets områden. Samtidigt utvecklar vi metoder för invånarinflytande när offentlig konst blir till. Då utvecklas även den offentliga konsten.

Allt arbete inom ramen för Konst händer utgår från varje enskild plats och sker tillsammans med de som bor där, civilsamhällets aktörer, kommuner och andra aktörer i miljonprogrammets områden. De erfarenheter och kunskaper vi får under perioden förmedlar vi vidare både i Sverige och internationellt.

Bildknapp för sidan Är du konstnär?

Bildknapp för sidan frågor och svar

Ansökningsprocessen

Den 1 mars var sista ansökningsdagen för Konst händer. Fler än 150 ansökningar från hela landet har kommit in. Nu har Statens konstråd tillsammans med en extern referensgrupp valt ut 28 ansökningar för andra steget i ansökningsprocessen.

Bildknapp för sidan ansökningsprocessen

ReferensgruppFör att kunna belysa ansökningarna och det löpande arbetet från så många olika aspekter som möjligt har Statens konstråd anlitat en referensgrupp. Läs mer

Om Konst händer

Konst händer är en del av regeringssatningen Äga rum. En satsning på kulturverksamheter i vissa bostadsområden. Ansvaret för regeringssatsningen delas av oss på Statens konstråd och myndigheten Kulturrådet. Satsningen ska utgå från de boendes behov och önskemål och präglas av ett brett invånarinflytande. Syftet är bland annat att stärka kultur- och demokratifrämjande insatser i områden med lågt valdeltagande.

Arbetet med att ta fram den nya offentliga konsten ska pågå under tre år, 2016-2018. Totalt är satsningen på 26 miljoner. Merparten ska användas till produktion av konst, konstnärliga arbetsmetoder i stadsbyggnadsprojekt och utveckling av metoder för invånarinflytande. Visst utrymme finns också för arvodering i projekt där organisationer i civilsamhället deltar.

Statens konstråds främsta uppdrag inom satsningen är att producera exempel på offentlig konst. Myndigheten Kulturrådets främsta uppdrag är istället att fördela bidrag till initiativ som ansöker om medel via Kulturrådet.

Varför konst?

Offentlig konst kännetecknas av att den tar plats där människor lever i sin vardag; i parker och lekplatser, på gator, torg och arbetsplatser. Därför har den goda förutsättningar att involvera de som använder platsen, inte bara som publik utan också som deltagare och utövare. Arbetet med konst kan öppna för oväntade infallsvinklar och nya sätt att uttrycka önskemål och behov som annars inte skulle uppmärksammas. Konst kan bidra till att göra det osynliga synligt och ge röst till dem som annars inte hörs.

Vad är konst?

Vad konst är varierar idag stort. Det kan vara en staty eller ett asfaltmönster. Men också en utformning av en hel miljö, som en lekplats. Konst kan vara ljud eller ljus, eller en tillfällig totalupplevelse. Som då en konstnär under en begränsad period förvandlar en vanlig plats till något ovanligt.

Tidplan

Konst händer tidplan

* I avslutningen av skissfasen och starten av produktionsfasen kommer faserna att överlappa varandra.

Delrapport

Bild och länk till Delredovisning Konst händer webb

Under 2015 ägnade vi stor tid åt att förbereda regeringsuppdraget. Som metod för kunskapsinhämtning och uppdragsanalys förde vi en bred dialog med enskilda initiativtagare, lokala aktörer, föreningsliv, konstnärer, arkitekter, forskare, kommunala och regionala tjänstemän och möten med samtliga parter som pekats ut i uppdraget.

Vi kommer förstås att fortsätta träffa olika personer och aktörer under hela perioden. Men 2015 års arbete resulterade i en delredovisning som vi lämnade till Kulturdepartementet i november. I den kan du bland annat kan läsa om hur vi tolkar uppdraget, om utgångspunkter, utmaningar, möjligheter, upplägg för genomförande, uppdragsorganisation och organisations- och tidplan.

Huvudansvariga

Lena From är projektchef för Konst händer. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med offentlig konst, alltså konst som finns där vi människor lever våra vardagsliv: På gator, torg och i parker och på arbetsplatser, skolor och äldreboenden. Både i och utanför miljonprogrammet. Innan hon började arbeta med konst, arbetade hon som journalist. Inte minst lokalt, med landsortstidningar över hela Sverige.

Joanna Zawieja arbetar i gränslandet mellan konst, arkitektur och stadsbyggnad. Hon driver projekt som fokuserar på att stärka våra gemensamma offentliga platser genom att prova nya arbetsmetoder och lyfta de sociala frågorna i stadsbyggnad. Joannas bakgrund är inom arkitekturen, där hon ofta samarbetat med konstnärer och kulturinstitutioner. Hon är ansvarig för Statens konstråds verksamhetsområde Stadsutveckling.