Urvalskriterier

Från de inkomna intresseanmälningarna väljs fem konstnärer ut som får tävla om uppdraget. Urvalet av dessa fem görs genom en bedömning av inlämnat material. Vid val av tävlande kommer urvalsgruppen inte att ta hänsyn till annan information som finns på konstnärens webbplats eller liknande.

Urvalet av tävlingsdeltagare bland de inkomna intresseanmälningarna bygger på en sammantagen bedömning utifrån inlämnat material.

Formella kriterier
Kompanjon eller person som på annat sätt står i nära förhållande till juryledamot äger ej rätt att deltaga, se jävsregler i bilagda tävlingsregler.

De som väljs ut att tävla ska vara yrkesverksamma konstnärer och kunna uppvisa konstnärlig högskole- utbildning eller andra likvärdiga meriter, styrks i CV.

Bedömning av kompetens
Konstnären ska uppvisa en konstnärlig kompetens som innefattar följande:

 • Verkshöjd, dvs. ett rikt och kvalitativt konstnärskap med stor precision i uttrycken.
 • Rumslig kompetens som uppvisar en tydlig känsla för form och skala. En förmåga att ta sig an en plats ska framgå.
 • Materialkänsla/taktilitet, en kunskap om och känsla för materialens inneboende uttryck, t.ex. sinnliga kvaliteter som uppnås genom materialval och materialmöten

Meriterande är om konstnärskapet kan uppvisa:

 • Existentiella och etiska dimensioner som uppvisar en förmåga att kunna omfatta vad en minnesvård av detta slag kan innebära.
 • Visionär bärkraft.
 • Gestaltningar som kan ge en direkt upplevelse samtidigt som de innehåller en komplexitet som inte så lätt låter sig avkodas eller tömmas ut på mening.
 • Gestaltningar, integrerade med arkitektur och/eller landskapsarkitektur.
 • Produktioner som krävt samarbete med andra yrkeskompetenser och där namngivna referensper- soner kan styrka ett fruktbart samarbete, särskilt avseende tid och pengar.
 • Kunskap om och förståelse för materials åldrande över tid.

Bedömning sker utifrån de inlämnade referens- projekten och CV. Det inlämnade materialet ska göra troligt att projektets konstnärliga vision kan mötas. Urvalsgruppen kommer inte att ta hänsyn till annan information som finns på konstnärens webbplats eller liknande vid val av tävlande.

Information om att lämna samtycke

- Till att inkludera namn.

Som en del i minnesvården ska besökarna kunna ta del av namn på personer som omkom. Det är inte säkert att alla namn kommer att finnas där. De anhöriga måste få avgöra om ett namn ska vara med eller inte. För att de ska kunna ta ställning i lugn och ro är det nu viktigt att så många som möjligt får reda på att möjligheten finns. Information om hur det går till att lämna samtycke till att inkludera namn finns här och på Statens fastighetsverk.

Live webbkamera

Se ögonblicksbilder av vad som händer i arbetet med verket Gravitational Ripples

 

Regeringens utredning

Regeringen gav 2014 Gunilla Malmborg uppdraget att vara en nationell samordnare för minnesvården. Hon kontaktade anhöriga och närstående om frågor som vilken känsla minnesvården ska förmedla och hur den ska användas. I maj 2015 presenterade Malmborg sitt förslag att minnesvården skulle placeras på södra Djurgården i Stockholm och att en tävling ska hållas för den konstnärliga gestaltningen av platsen.

www.regeringen.se

Juryn

 • Anders Bodin, arkitekt SAR/MSA, specialist kulturarv Statens fastighetsverk (ordförande)
 • Gunnar Björkman, parkchef Kungliga Djurgårdens förvaltning
 • Jonas Dahlberg, konstnär, står bl.a. bakom Utøyamonumentet
 • Josefine Fredriksson, efterlevande anhörig efter flodvågskatastrofen
 • Anders Kling, landskapsarkitekt LAR/MSA
 • Lotta Mossum, curator Statens konstråd
 • Ann-Sofi Noring, vice museichef Moderna Museet
 • Maria Stigsson, efterlevande anhörig efter flodvågskatastrofen

Externa länkar

Statens fastighetsverk