Korsdrag

Korsdrag

Korsdrag är en undersökning av konstens roll utanför de vanliga konstrummen. Det är också en praktisk fallstudie i vad som händer när professionella konstnärer, curator och pedagoger sammanförs med unga personers syn på offentliga rum, med samma frågeställningar som gäller för yrkesverksamma konstnärliga utövare.

Mer om Korsdrag

Här beskriver vi projektet Korsdrag i text, bild och film för att lärare, skolledning, konstnärer och elever ska få idéer om hur de själva kan arbeta med samtidskonst i offentliga rum utifrån egna förutsättningar och sammanhang.

Korsdrag var ett samarbete mellan S:t Eriks gymnasium och Statens konstråd. Det pågick mellan augusti 2014 och januari 2015. Eleverna besökte och arbetade med platser i Stockholms innerstad. Projektet planerades och leddes av Inger Höjer Aspemyr, intendent för förmedling på Statens konstråd och Annica Adsenius, förstelärare i bild- och medieämnen på Estetiska programmet, S:t Eriks gymnasium. Deltagare var 24 elever från Estetiska programmet ES 12B (2014), konstnärerna Anastasia Ax och Thale Vangen samt Lotta Mossum, curator på Statens konstråd.

Filmen om Korsdrag har gjorts av fotografen och filmaren Ricard Estay på Statens konstråd, som följde projektet från och med november 2014.


Korsdrag, månad för månad

MAJ–JUNI

Planering och förberedelser

Statens konstråd vill undersöka hur unga människor ser på offentliga rum och konst. Annica Adsenius och Inger Höjer Aspemyr påbörjar planeringen av projektet. De vill arbeta mer fördjupat än tidigare och under längre tid med frågeställningen.

Inger Höjer Aspemyr har också med sig erfarenheterna från webbtävlingen Plats för mig! som handlade om ungas upplevelse av gemensamma offentliga platser. Ungdomar över hela landet laddade upp bidrag på Statens konstråds webb i form av foton, filmer och texter. Verken visades sedan under två månader på Kulturhuset/Stadsteaterns öppna ungdomsverksamhet Lava.

I sin planering utgår Annica Adsenius och Inger Höjer Aspemyr ifrån kursplanen för Estetiska programmet på gymnasiet. De involverar och förankrar planerna med ledningen på Statens konstråd och med skolledningen. För att frigöra längre arbetspass för eleverna sammanlänkas till viss del tre olika kurser.

Metoderna för uppföljning och utvärdering förbereder de redan nu innan projektet startar. Hela Korsdrag kommer att utvärderas men även varje delmoment ska följas upp genom rapporter från eleverna. Styrdokumentet från Statens konstråd är handlingsplanen för arbete med unga (2011-2014).Projektet får namnet Korsdrag.

Inger Höjer Aspemyr: Att förankra och involvera skolledningen tidigt i planerna för både större och mindre projekt är förutsättningen för att lyckas. Det är också bra att förbereda metoderna för utvärdering i ett tidigt skede.

AUGUSTI–OKTOBER

Vandring vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Campus Valhallavägen

Starten på projektet för eleverna är en vandring med Annica Adsenius och Inger Höjer Aspemyr vid Kungliga Tekniska Högskolan, Campus Valhallavägen, i Stockholm. Det är en miljö där konst och arkitektur har integrerats och kompletterat varandra kontinuerligt, sedan mer än hundra år tillbaka. Fortfarande byggs det nytt på platsen och det konstverk som planeras vid tidpunkten för elevernas besök är Jonas Dahlbergs ljudverk för nya Arkitekturskolan. Vandringen görs bland annat med frågan om hur konstens roll på KTH har förändrats under ett sekel.

Inger Höjer Aspemyr: Platser där konst, byggnader och kanske natur från dåtid och nutid möts kan hittas nästan var som helst, inte alls bara i storstäder. Området där man gör en vandring kan vara mycket litet och koncentrerat och ändå vara väldigt intressant för frågan om hur konst, arkitektur och miljö samspelar och påverkar varandra. Se även exemplet på en elevuppgift.

Möte med konst och curator, Karolinska institutet Science Park (KISP)

På Karolinska Institutet Science Park finns konstnären Thale Vangens konstverk Läckage i oskuldens trädgård som är en triptyk med tre skulpturala delar. Lotta Mossum, curator på Statens konstråd, som arbetat med beställningen och placeringen av verket berättar för eleverna om konstnärens och hennes egen process och tankarna kring innehållet i verket. Senare chattar också klassen med Thale Vangen om konstverket.

Inger Höjer Aspemyr: Genom mötet med en curator får eleverna både en inblick i yrkesrollen, vad den innebär och bekantar sig med ett eller flera konstverk ur curatorns perspektiv. Här kan läraren självklart låta eleverna möta andra professionella yrkesgrupper eller personer som är involverade i arbetet med ett intressant konstverk, allt beroende på resurser. Det viktiga i Korsdrag är just att eleverna får möta personer som är professionella yrkesutövare.

Eget arbete på S:t Eriks gymnasium

I skolans egna lokaler arbetar eleverna med temat Siluetter. De skapar skuggbilder och klipper ut dem i papper. Människor, djur och andra gestalter klistras upp och ger sig i kast med väggar, dörrar, fönster, handtag, strömbrytare… Syftet är att eleverna genom arbetet tydligare ska upptäcka hur små förändringar kan åstadkomma förskjutningar i upplevelsen av en välbekant miljö.

I en annan uppgift arbetar eleverna med ett interaktivt verk där de ställer frågor i text och låter andra elever skriva kommentarer eller svar inom tomma ramade tavlor i skolkorridoren. Klassen upplever att det inte är helt lätt att lämna ordet fritt. Konsten får känslorna att svalla och tendenser till de strömningar av angrepp och mobbning som uppmärksammats på Internet blir märkbara.

Inger Höjer Aspemyr: Att konst väcker känslor och debatt är vardag för nästan alla som arbetar med konst i offentliga miljöer – konstnärer, curatorer, beställare av konst och andra – och kan bli en viktig erfarenhet för eleverna om det hela hanteras på rätt sätt. Lärare och ledare bör förbereda sig på kritik som eleverna kan komma att möta och tillhanda hålla verktyg för att bemöta den. När debatt uppstår, eller ett projekt inbjuder till den, kan den tillföra konsten ytterligare dimensioner.

OKTOBER–DECEMBER

Workshop med konstnären Anastasia Ax

Projektets workshop leds av Anastasia Ax och börjar med en inblick i hennes konstnärskap. Klassen besöker konsthallen Artipelag, på Värmdö strax utanför Stockholm, där hon medverkar i utställningen Here/Now (hösten 2014) I korthet kan Anastasias Axs sätt att arbeta beskrivas som ett direkt, ständigt pågående flöde av en mycket fysisk bearbetning och ombearbetning av material.

Med Anastasia Ax samlar eleverna material i kvarteren runt S:t Eriks gymnasium och Fridhemsplan på Kungsholmen – det som andra kanske skulle kalla skräp. Tillbaka i skolan bildar eleverna grupper och idéarbetet påbörjas utifrån materialet som de hittat. De skriver, skissar och diskuterar med varandra.

Vid nästa workshop tillverkar eleverna objekt med ett eget tema för varje grupp: Granen, Flotten, Renen, Papperskorgen, Maskinen och Tältet. Objekten består av det upplockade materialet och delarna sammanfogas med gips och färg som enda tillägg.

Konstverken placeras ut på stan

Varje objekt återförs till kvarteren runt skolan där de placeras ut på olika platser. Det vill säga, där Granen, Flotten, Renen, Papperskorgen, Maskinen och Tältet tidigare bara var löst bortglömt material och skräp i närområdet, är de nu konstobjekt. Eleverna iakttar allmänhetens reaktioner på konstverken och inleder samtal med personer som passerar förbi.

Elevernas arbetsprocess är baserad på Anastasia Axs egen men idéerna, innehållet och uttrycket i objekten är elevernas: Bostadssituationen i storstaden, julhets, resursslöseri, robotisering… De genomgripande frågorna som eleverna vrider och vänder på både genom sina teman och återplaceringen av objekten i stadsmiljön handlar bl a om vem som bestämmer över våra gemensamma rum, hur gränserna för den offentliga miljön ser ut och hur de kan förändras.

Objekten forslas tillbaka till skolan och eleverna får uppdraget att dekonstruera dem – plocka isär dem eller krossa dem till så små bitar som möjligt – för att sedan sammanfoga dem igen till nya stora, närmast oformliga, objekt som de får surra med tejp eller rep för att hålla ihop.

Inger Höjer Aspemyr: Anastasia Ax tillfrågades av Annica Adsenius och mig om att medverka i projektet just för att hennes metod är så öppen och handgripligen ställer frågor om vad konst är och kan vara. Dessutom är intensiteten i hennes metod en upplevelse som vi ville ge eleverna och inte minst insikten om att den mycket fysiska konstnärliga processen kan vara en del av själva konstverket. Alla skolor och lärare kan inte ha ”en Anastasia Ax” tillhands men det finns många konstnärer runt om i landet vars metoder skulle kunna användas som modell för en workshop med elever om konst och det offentliga rummet.

JANUARI

Utställning och performance på Kulturfyren, Skeppsholmen

Under två vinterdagar 2015 visas Korsdrag som utställning för allmänheten. Platsen är gallerirummet på Kulturfyren, ett kulturcentrum på Skeppsholmen i Stockholm. Lotta Mossum, som eleverna mötte i början av projektet och som följt utvecklingen av det, är curator för utställningen. Här visas de stora ”paketen” tillsammans med fotografier av konstverken som de tidigare såg ut när de var placerade i stadsrummet.

Under eftermiddagen, den första dagen, gör eleverna en performance som arbetats fram tillsammans med Lotta Mossum och Anastasia Ax. Eleverna öppnar sina stora objekt, plockar ut innehållet på golvet och lägger dem i olika formationer. Stämningen är förtätad, elevernas koncentration är intensiv och publikens uppmärksamhet är total.

Dagen därpå, under utställningens sista minuter, genomför eleverna en sista performanceakt där materialet sopas upp och läggs i stora byggsäckar. Därmed avslutas hela den konstnärliga delen av Korsdrag.

Inger Höjer Aspemyr: Utställningen och elevernas performance med publik satte punkt för den konstnärliga delen av projektet och sedan tar utvärderingen vid. Att elever får visa upp för andra – familj, släkt och vänner och/eller allmänheten – vad de arbetat med och åstadkommit är avgörande, hur litet än arrangemanget är. Efter att mötet mellan konsten och publiken sjunkit in påbörjades den övergripande utvärderingen av projektet.


Kontakt

Inger Höjer Aspemyr – Intendent förmedling
08-440 12 91
076-893 94 00
inger.hojer.aspemyr@nullstatenskonstrad.se

Toppbild – Foto: Ricard Estay.