Om Statens konstråd

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Vi producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och utomlands.

Mer än statyn på torget
Samtidskonst är inte bara objekt. Det är upplevelser, sociala interaktioner och kritiska och kreativa förhållningssätt. På liknande sätt är de offentliga rummen inte bara gatan och torget, utan i minst lika hög grad de sociala och mentala offentliga rummen. De som uppstår när vi träffar varandra, utbyter åsikter och uttrycker känslor. Denna väv av komplexa och dynamiska situationer är Statens konstråds självklara spelplan.

Statens konstråd har en lång tradition av nära samarbete med konstnärer för att producera nya verk. I centrum av vår verksamhet utforskar konstnärer och curatorer fritt konstens relation till de offentliga rummen. Ur detta arbete genereras kunskap och metoder som kan tillämpas i olika samhällssituationer. Inom stadsutveckling är konstnärens roll till exempel att tillföra en specifik social eller gestaltande kompetens, snarare än att skapa ett helt eget verk.

Konst för alla
I grunden för Konstrådets uppdrag finns en demokratisk ambition, en tro på att konsten är en viktig del i samhällsbygget och att den ska vara tillgänglig för alla. Att visa samtida konst på de platser där människor rör sig är en fantastisk möjlighet och en utmaning i spänningsfältet mellan nyskapande och tillgänglighet. Genom vårt arbete med statliga verksamheter kan vi tillföra konst i allt från kriminalvård och ungdomshem, där konsten i vissa fall är den enda kultur som är tillgänglig, till universitet och högskolor, där de frågor som samtidskonsten ställer möter forskarens undersökande av vår värld.

Ständig utveckling

Statens konstråd grundades 1937 och är en statlig myndighet under Kulturdepartementet. De projekt som vi har producerat under snart 80 år visar på viktiga konstnärliga avtryck i utvecklingen av det svenska samhället. Liksom samhället har förändrats har också vårt uppdrag och vårt arbete utvecklats över tid.

Statens konstråd grundades i en fas av stark förändring och uppbyggnad av den svenska välfärdsstaten. Idag befinner vi oss i en annan fas av intensiv förändring där det finns ett stort behov av att söka nya sätt att formulera det gemensamma.

Sedan 2012 arbetar vi med fyra format – permanent konst, tillfällig konst, stadsutveckling och konstkollektioner. Inom den offentliga konsten ser vi en stark utveckling både i Sverige och internationellt, mycket som ett svar på de utmaningar som samhället står inför. Vi vet att rummen mellan husen är avgörande för hela områden, därför att det är där människor möts och lever sina liv.

Det är tydligt att konsten har en viktig roll att spela för väl gestaltade miljöer. Våra olika verksamhetsgrenar gör att hundratusentals människor varje dag tar del av samtidskonstens olika uttryck.