Statens konstråd

 
Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Vi producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och utomlands.

Samtidskonst utgörs inte bara av objekt, utan upplevelse, social interaktion och kritiskt – kreativt förhållningssätt. På liknande sätt är de offentliga rummen inte bara gatan och torget, utan i minst lika hög grad de sociala och mentala offentliga rummen, de som uppstår när vi interagerar och åsikter bryts. Denna väv av komplexa och dynamiska situationer är Statens konstråds självklara spelplan.

Konstrådet har en lång tradition av nära samarbete med konstnärer för att producera nya verk. I centrum av vår verksamhet utforskar konstnärer och kuratorer fritt konstens relation till de offentliga rummen. Ur detta arbete genereras kunskap och metoder som kan tillämpas i olika samhällssituationer som till exempel stadsutveckling där konstnärens roll snarare än att skapa egna verk är att tillföra en specifik social eller gestaltande kompetens.

I grunden för Konstrådets uppdrag finns en demokratisk ambition, en tro på att konsten är en viktig del i samhällsbygget och att den ska vara tillgänglig för alla. Att visa samtida konst på de platser där människor rör sig är en fantastisk möjlighet och en utmaning i spänningsfältet mellan nyskapande och tillgänglighet. Genom vårt arbete med statliga verksamheter kan vi tillföra konst i så skilda miljöer som kriminalvård och ungdomshem, där konsten i vissa fall är den enda kultur som är tillgänglig, till många av landets universitet och högskolor, där de frågor som samtidskonsten ställer möter forskarens undersökande av vår värld.

Statens konstråd grundades 1937 och är en statlig myndighet under Kulturdepartementet. I de projekt som Konstrådet producerat under snart 80 år kan man se viktiga konstnärliga avtryck i utvecklingen av det svenska samhället. Konstrådet grundades i en fas av stark förändring och uppbyggnad av den svenska välfärdsstaten. Idag befinner vi oss i en annan fas av intensiv förändring där det finns ett stort behov av att söka nya sätt att formulera det gemensamma.

För att följa med i förändringarna i samhället och den utveckling som samtidigt sker i samtidskonsten förändras uppdraget nödvändigtvis över tid. 2012 började vi gå från att arbeta med permanenta konstverk och en stor samling i statlig miljö, till att också utveckla fria format, stadsutveckling och inte minst diskussion och fördjupning med fokus på nya praktiker av offentlig konst.

Permanent konst

Statens konstråd producerar permanenta konstverk för nya byggnader och miljöer för statlig verksamhet. Vi arbetar med allt från skulptur och rörlig bild till ljudverk och hela fasader. Konstrådet anlitar väletablerade svenska och internationella konstnärer, men även unga konstnärer som tidigare inte har arbetat med konst i offentliga miljöer.

Exempel på permanent konst

Mer om permanent konst och hur ni ansöker

Tillfälliga projekt

Sedan flera decennier har konstnärer sökt sig utanför utställningsrummen för att realisera konstprojekt. Som ingen annan konstform har samtidskonsten därigenom expanderat till nya områden, från film och design till politik och journalistik för att bara nämna några. Idag finns ett stort antal konstnärer vars praktiker på ett naturligt sätt söker sig till olika sorters offentliga rum och frågor om det gemensamma. I de tillfälliga projekten kan Konstrådet tillsammans med konstnärer utforska nya praktiker.

Exempel på tillfälliga projekt

Mer om tillfälliga projekt och hur de initieras

Stadsutveckling

Gestaltningen av våra offentliga rum drivs ofta genom långsamma och invecklade processer. Dessutom leder en ökad specialisering till en allt mer fragmentiserad stadsbyggnad där det kan vara svårt att få insyn och skapa sig förståelse för processernas konsekvenser. Hur kan ett helhetsgrepp i stadsbyggnad möjliggöras? Hur stärker vi de sociala och ekologiska perspektiven?

Genom interdisciplinära pilotprojekt utvecklar Statens konstråd nya verktyg och samverkansmodeller inom stadsutveckling. Konstnärers engagemang på tidiga stadier i stadsutvecklingsprojekt medför ofta nya arbetsmetoder och infallsvinklar. Konventionerna och etablerade professionella arbetsroller omprövas, nyanseras och breddas. I förlängningen ställer de här projekten frågan ”Hur skapas en stad och vad för sorts livsmiljöer generar den?”

Exempel på projekt för stadsutveckling

Mer om stadsutveckling

Mer om hur projekt för stadsutveckling initieras

Konstkollektioner

Statens konstråd sammanställer konstkollektioner för statliga verksamheter runt om i Sverige och för utlandsmyndigheterna. De har en stor konstnärlig bredd och innehåller både samtidskonst och äldre verk av främst svenska konstnärer. I miljöer som försäkringskassor, polisstationer, arbetsförmedlingar, FN-huset i New York och på Sveriges ambassader runt om i världen kan många människor i sin vardag möta olika konstnärskap och konstnärliga uttryck.

Exempel på konstkollektioner och förteckning med de senaste inköpen till samlingen

Mer om samlingen och hur ni ansöker om, samt hanterar en konstkollektion

Vård av konst

Sedan 2004 har Statens konstråd tillsyn över myndigheters vård av statlig konst och fastighetsägares vård av permanent, byggnadsanknuten konst.

Staten äger omkring 100 000 offentliga konstverk placerade på drygt 200 myndigheter i Sverige och ett 100-tal utlandsmyndigheter – en samling med höga konstnärliga, kulturhistoriska och ekonomiska värden. Konstrådet kontrollerar och stödjer myndigheterna i arbetet att långsiktigt och professionellt skydda och bevara sitt innehav av statlig konst. Vi ger även anvisningar och råd till ett 100-tal fastighetsägare kring vård och förvaltning av byggnadsanknuten konst som de beställt av Statens konstråd.

Mer om vård av konst, inventering och information för konstansvariga

Toppbild –