Stadsutveckling

De offentliga rummen tillhör alla och är viktiga för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Väl gestaltade offentliga miljöer, och möjlighet till inflytande i gestaltningen, påverkar människors trygghet, gemenskap och delaktighet. Trots detta är ansvaret för utformningen av de offentliga rummen ofta otydligt och splittrat.

Genom pilotprojekt prövar Statens konstråd nya samarbetsformer och arbetsmetoder inom stadsbyggnad. Vi undersöker hur gestaltningen av gemensamma miljöer kan stärkas genom samverkan mellan yrkesgrupper och medborgare i planering och byggande, och hur konstnärlig kompetens kan erbjuda unika infallsvinklar och nya lösningar i stadsutvecklingsprocesser.

Regeringsuppdraget ”Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer”

Framtidens offentliga miljöer har stått i fokus i regeringsuppdraget ”Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer”, som pågick 2010–2013. Uppdraget var ett samarbete mellan Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitektur- och designcentrum.

I tretton konkreta projekt samarbetade konstnärer, formgivare, antikvarier och arkitekter med bland andra planerare och ingenjörer för att utveckla nya idéer och lösningar för skolmiljöer, resecentrum, bostadsområden, stadsmiljöer, sjukhusområden och parkmiljöer. De har kompletterat varandra och skapat synergieffekter och fördjupad kvalitet.

Platsen – dess historia, förutsättningar och funktion – har varit utgångspunkt för projekten. Det gäller både den fysiska platsen och det sociala rummet. Att stärka arkitektur, konst, kulturhistoria och medborgardialoger i planering och byggande har varit självklara aspekter som har genomsyrat arbetet.


 

13 projekt

Under fyra års tid har 13 pilotprojekt från olika delar av landet fått stöd, som en del av regeringsuppdraget. Projekten har valts ut för att representera olika situationer i planerings-, projekterings- och byggskeden, i såväl små som stora projekt. De har engagerat kommuner, privata fastighetsägare och konsultföretag, och arkitekter, konstnärer, antikvarier, ingenjörer, planerare, designers och byggprojektledare. Även boende och andra medborgargrupper – inte minst barn och ungdomar – har haft viktiga roller genom att de använder de platser som ingått i samverkansprojekten.

Exempel på projekt inom stadsutveckling

Boken ”Konsten att gestalta offentliga miljöer”

Boken Konsten att gestalta offentliga miljöer handlar om uppdragets teman: samverkan, gestaltning och offentliga miljöer. Den berättar om de 13 projekt där nya idéer och lösningar har prövats för att gestalta olika slags offentliga miljöer i hela Sverige. Fem fördjupningstexter ger olika perspektiv på offentliga miljöer, samverkan, gestaltning, medborgardialoger och internationella exempel.

”Konsten att gestalta offentliga miljöer – Samverkan i tanke och handling” (pdf, 17 MB)

Forskarrapporten ”Att verka tillsammans”

Rapporten Att verka tillsammans är ett resultat av följeforskningen Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) utfört 2011–13 i samband med regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av  offentliga miljöer. Rapporten ger konkreta exempel på erfarenheter från de 13 projekten inom uppdraget.

”Att verka tillsammans – erfarenheter från gestaltning av offentliga miljöer ” (pdf, 3.8 MB)

Konferensen ”Hur utformas framtidens offentliga miljöer?”

Den 11 december 2013 hölls konferensen ”Hur utformas framtidens offentliga miljöer?” på Arkitektur- och designcentrum. Du kan se videodokumentationen av konferensen här nedan.

Toppbild – Foto: Erik Hugoson.