Vård av byggnadsanknuten statlig konst

 
För att förebygga risker och upptäcka skador och förluster av byggnadsanknuten konst ska fastighetsägaren genomföra en årlig inventering.

Vid första inventering ska konstverken fotograferas och dokumenteras på blanketten ”Årlig inventering av byggnadsanknuten konst”.

Vid varje årlig inventering är det viktigt att notera eventuella skador och förluster samt uppmärksamma och förebygga risker för framtida skador och förluster.

Skaderisker kan till exempel utgöras av placering av städvagnar eller lastpallar. Stöldrisken är generellt relaterad till konstverkets värde och placering samt om konstverket enkelt kan demonteras från byggnaden.

Inventeringsdokumentationen används av fastighetsägaren för att reglera ersättningen från till exempel försäkringsbolag vid eventuella skador och förluster.

Fastighetsägarnas vård och underhåll av byggnadsanknuten konst

Under 2006–2008 genomförde Statens konstråd inventeringsprojektet Fastighetsägarnas vård och underhåll av byggnadsanknuten konst. Det är första gången Statens konstråd utrett den byggnadsanknutna konstens befintliga skick. Projektet startade som en del av regeringens stora kultursatsning Access och drevs sedan vidare med Statens konstråds egna medel.

Projektet omfattade samtliga fastighetsägare i Sverige som äger och förvaltar byggnader med byggnadsanknuten, platsspecifik konst beställd av Statens konstråd mellan åren 1937–2005. Byggnadsanknutna konstverk representerar mycket höga kulturella och ekonomiska värden. Fastighetsägarna, som har ett formellt såväl som ett praktiskt vård- och förvaltningsansvar för den platsspecifika konsten, har därför en mycket viktig roll i det långsiktiga bevarandet av dessa konstverk som är en betydelsefull del av vårt framtida kulturarv.

Syftet med inventeringen var att utreda vad som har hänt med de drygt 1500 byggnadsanknutna konstverk som har beställts av Statens konstråd sedan 1937. Projektet syftar även till att uppmärksamma fastighetsägare om deras skyldigheter när det gäller att åtgärda skador, brister i konstverkens exponering och skyltning.

Läs om: Fastighetsägarnas vård och underhåll av byggnadsanknutenkonst.

Toppbild – Foto: Ricard Estay