Anmälan stulen konst

De offentliga rummen tillhör alla och är viktiga för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Väl gestaltade offentliga miljöer, och möjlighet till inflytande i gestaltningen påverkar trygghet, gemenskap och delaktighet.

Genom pilotprojekt prövar Statens konstråd nya samarbetsformer och arbetsmetoder inom stadsbyggnad. Vi undersöker hur gestaltningen av gemensamma miljöer kan stärkas genom samverkan mellan yrkesgrupper och medborgare i planering och byggande, och hur konstnärlig kompetens kan erbjuda unika infallsvinklar och nya lösningar i stadsutvecklingsprocesser.