Grundinventering av byggnadsanknuten konst

Viktiga regler

  • Stulna byggnadsanknutna konstverk ska polisanmälas och kopia på anmälan skickas till Statens konstråd.
  • Skylt ska finnas vid varje byggnadsanknutet konstverk. Enligt upphovsrättslagen ska upphovsmannen alltid anges när ett konstverk görs tillgängligt för allmänheten. Statens konstråd rekommenderar skyltar i graverad rostfri stålplåt. Uppgifter om konstnär, titel, tillkomstår och material finns i regel i Statens konstråds arkiv.

Så gör du

  • Grundinventera och fotografera konstverken som dokumentationsunderlag vid framtida konservering och för att kunna eftersöka och identifiera saknade och stulna konstverk.
  • Registrera inventeringsuppgifterna i ett inventarieregister, som till exempel Konstdatabasen, en internetdatabas som drivs av Falck AB i samarbete med Statens konstråd. För mer information se: konstdatabasen
  • Inventera därefter den byggnadsanknutna konsten med regelbundna intervaller, minst vartannat år. Syftet med den årliga inventeringen är att kartlägga statusen för konstinnehavet vad gäller eventuella skador, förluster eller stölder.
  • Registrera eventuella skador, förluster och stölder och kontakta Statens konstråd för samråd om vilka åtgärder som bör vidtas.