Gruvstadsparken – gestaltning i planeringsskede av parkmiljö

Tema: Gestaltningsprogram – Park
Resultat: Antagande av gestaltningsförslag
Period: oktober 2010 – pågående

I takt med att gruvdriften expanderar kommer många byggnader och miljöer i Kiruna stad att rivas eller flyttas. I anläggandet av en ny stadspark, Gruvstadsparken, har Kiruna kommun satsat på en medveten gestaltning av den offentliga miljön.

I anläggandet av en ny stadspark, Gruvstadsparken, satsade Kiruna kommun på en medveten gestaltning av den offentliga miljön. Hösten 2010 bildades därför en projektgrupp som beslutade att bjuda in arkitekter och konstnärer i ett tidigt programskede för att ta fram olika tankar och idéer som grund för utformandet av parkmiljön. Två arkitekter fick uppdraget att utveckla ett förslag till hur gränsen mellan gruvan och parken skulle kunna gestaltas. Tre konstnärer fick i uppdrag att gemensamt utveckla ett gestaltningsförslag för övriga tre teman – ”Identitetsskapande”, ”Historiska spår” och ”Förändring”.

Två skarpa gestaltningsförslag om förvandlingen
Arkitekternas förslag– Lysmasken – var utformad som en utsträckt skulptural signalröd stålkonstruktion som skulle flyttas i takt med att gruvområdets gräns kom närmare staden. I konstruktionen fanns en utsiktsplats för att blicka ut över byggnader och miljöer som blivit otillgängliga genom gruvans expansion.

Konstnärernas förslag – Loggbok byggde på att rivningsmassor som genererats i området togs tillvara på och formades till ett kublandskap för att gestalta en berättelse om Kirunas utveckling och förvandling.

I februari 2012 var den första programfasen klar och resultatet presenterades för allmänheten i en utställning i Kiruna stadshus. Utställningen fick positiv respons och LKAB beslutade, i dialog med kommunen, att gå vidare med en förstudie kring båda förslagen.

Resultat
Under våren och sommaren 2012 samarbetade konstnärer, arkitekter, planerare, konstruktörer och ingenjörer för att utreda hur gestaltningsförslagen skulle kunna omsättas till verklighet. LKAB valde att gå vidare med en förprojektering, trots att de kunde konstatera att parken skulle få en begränsad livslängd. Det symboliska värdet av att omsorgsfullt gestalta förändringsprocessen i kombination med relativt låga kostnader vägde tungt.

De första husen närmast gruvan avvecklades våren 2015. I november samma år invigdes den första etappen, Loggbok. Nästa del, Lysmasken, var färdigprojekterat hösten 2014. Uppförandet är beroende av deformationsgränsen mellan staden och gruvan och avvaktar ett startdatum för produktion.

> Läs mer om projektet i sin helhet och även fördjupning om processen och resultatet här.

Om Gruvstadsparken

Aktörer:
Kiruna Kommun
Ramböll
Statens konstråd
LKAB
SWECO
Tekniska verken i Kiruna AB
Ishotellet i Jukkasjärvi
Designat Ljus Europa AB

Konstnärer:
Sofia Sundberg
Karl Tuikkanen
Ingo Vetter

Arkitekter:
Markus Aerni (Happyspace)
Boel Hellman (Happyspace)

Kompetenser:
Projektledare
Stadsarkitekt
Arkitekt
Konstnär
Konsult
Projektchef
Kultursekreterare
Projektkoordinator
Planeringschef
Chef
Landskapsarkitekt