Hallonbergen och Ör – gestaltning i planskede av stadsmiljö

Tema: Gestaltningsprogram – förtätning
Resultat: Ny process för samråd.
Period: mars 2011 – september 2012

År 2009 beslutade Sundbybergs kommun att inleda ett detaljplanearbete för förtätningen av stadsdelarna Hallonbergen och Ör. I planuppdraget blev den konstnärliga metoden en möjlighet till att bättre fånga de boendes önskemål.

Sundbybergs kommun beslutade 2009 att inleda ett detaljplanearbete för förtätningen av stadsdelarna Hallonbergen och Ör. Planuppdraget innefattade bland annat att göra en analys av de sociala konsekvenserna av en förtätning där kontinuerlig information och dialog betonades i uppdraget.

Konstnären hade redan under 2010 genomfört sex samtal med kommunala tjänstemän och politiker där parkens betydelse för medborgarnas gemenskap undersöktes. Projektet, som skedde i samarbete med Marabouparkens konsthall, kallades PARK LEK I. Konstnärens arbete utvecklades sedan till projekten PARK LEK II och PARLAMENT.

Ny process för samråd lyfte fler perspektiv
I arbetet med båda de konstnärsledda projekten PARK LEK I och II kom en stor mängd synpunkter in under samrådet, vilket gav incitament för att göra ett omtag i processen. Det ledde i slutändan till att en alternativ plan upprättades. Kommunen ansåg att det var viktigt att fortsätta föra en nära dialog med invånarna. Därför genomförde de tillsammans med konstnären ett till delprojekt, kallat PARLAMENT, för att utarbeta de förslag som uppkommit i PARK LEK I och II till konkret planering. Arbetet genomfördes bland annat genom fokusgrupper där boende, gestaltningskompetenser, byggherrar och externa konsulter fick erbjuda sina perspektiv.

Resultat
PARK LEK-projektet visade på vikten av planering med fokus på upplevda erfarenheter och möjligheter, istället för rent produktionsekonomiskt fokus. Genom att inte ha konsensus som mål i de inledande processerna fick kommunen in fler perspektiv, vilket i slutändan öppnade upp för en kortare samrådsprocess.

> Läs mer om projektet i sin helhet och även fördjupning om processen och resultatet här.

Om Hallonbergen och Ör

Aktörer:
Statens konstråd
Sundbybergs stad
Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Byggherregrupp

Konstnär:
Kerstin Bergendal

Kompetenser:
Projektledare
Stadsarkitekt
Förvaltningschef
Kulturassistent
Enhetschef
Trädgårdsmästare
Konstnär
VD
Chef
Konst-intendent/curator
Lokala aktörer