Konst i planeringen

I takt med att den offentliga konsten har utvecklats har konstnärer också klivit in i stadsutvecklingsprocesser. Långsiktiga konstnärliga värden stärks med konstnärlig kompetens redan i planfaserna.

När konstnärer involveras i stadsutvecklingsprocesser bidrar det ofta till att skapa helhetsperspektiv. Det kan handla om att skapa dialog för att komma fram till var ett bostadsområde bör förtätas, om att påverka utformningen av en hel bro, eller som i Kiruna om att omvandla materialet från rivna bostadshus till minneslandskap för en stad i förändring. Långsiktiga konstnärliga värden garanteras med konstnärlig kompetens redan i planfaserna.

Nya metoder för gestaltning
Grundförutsättningen är att olika kompetenser samlas tidigt i processen och tänker kring hur sociala och fysiska värden ska skapas. I det intensiva utvecklingsarbete som just nu sker i den offentliga konsten finns också flera exempel på nyskapande möten mellan konstnärliga praktiker och utforskande arkitekturpraktiker. Denna skärningspunkt utgör en stor potential för utvecklingen av nya sätt att planera och gestalta. Det är tydligt att det inte handlar om konsten eller arkitekturen, utan om nya metoder för gestaltning som rymmer ett brett spektrum av ekonomiska, kulturella, sociala, tekniska och miljömässiga frågeställningar. Ny utformning av offentliga miljöer innebär viktiga överväganden när allmänna och enskilda intressen av olika slag ska mötas och vägas mot varandra.