Konsten att handla offentlig konst

Seminarium
Svarta havet, Konstfack
LM Ericssons väg 14 i Stockholm

Torsdag 7 nov, kl.10:00–17:00

Kostnad: 750 SEK inkl. moms

PROGRAM

10:00 Inledning Inger Höjer Aspemyr, Statens konstråd, Kajsa Ravin, SFK och dagens moderator Lena From, Stockholm konst
10:15–11:00 Vilken konst tål vi i offentliga rum?-förväntningar, motstånd,
möjligheter och problem
, Lotta Mossum, konstnär/curator
11:00–11:15 Bensträckare
11:15–12:00 1 % -regeln och konsten att skapa offentliga rum, Henrik Orrje, enhetschef Statens konstråd
12:15–13:15 LUNCH i Vita havet
13:15–14:00 LOU och upphandling av konst, Eva Sveman, förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting
14:00–14:15 Bensträckare
14:15–14:45 Kvalitet i processen: konstkompetens och intern samverkan, Karin Karlsson, verksamhetschef Karlstads kommun och Kajsa Ravin, förvaltningschef Gävle kommun
14:45–15:15 Kaffe
15:15–15:45 Upphandling av konst i offentlighetens tjänst, Richard Sangwill, enhetschef för konstenheten, Västra Götaland
15:45–16:45 Samtal mellan talare och deltagare
16:45–17:00 Avslutning, Inger Höjer Aspemyr, Statens konstråd och Kajsa Ravin, SFK

Föreläsare

Lena From arbetar som projektsamordnare och controller på Stockholm konst som ansvarar för att förverkliga konst enligt 1%-regeln i Stockholms stad. Under 2013 betyder det ansvar för ett 70-tal offentliga gestaltningsuppdrag. Hon har en bakgrund som journalist och kritiker och är även författare till ett antal böcker om offentlig konst.

Lotta Mossum är konstnär/curator och har de senaste tio åren arbetat med konstprojekt i offentliga rum. Sedan 2008 arbetar hon som projektledare på Statens konstråd samt frilansande konstkonsult för landsting, kommun och privata beställare. Bland hennes projekt för Statens konstråd kan nämnas Katharina Grosses konstnärliga intervention Blue Orange i Vara (2012), Ann Edholms verk Dialogos till FN-huset i New York (2013) och Kristina Matouschs skulpturala installation Uranus i Widerströmska huset, Karolinska institutet, Solna (2013).

Eva Sveman är förbundsjurist med inriktning på upphandlingsjuridik på Sveriges Kommuner och Landsting. Eva har varit expert i ett antal upphandlingsutredningar, senast Anders Wijkmans utredning.

Karin Karlsson verksamhetschef, Kultur- och fritidsförvaltningen, Karlstads kommun har jobbat med kulturfrågor inom regional och kommunal förvaltning sedan 2000. Som filmkonsulent, kultursekreterare och nu som chef för kultur- och föreningsstöd. Hon är också ordförande för Karlstads kommuns råd för konstnärlig gestaltning som hanterar de medel som avsätts till konstnärlig gestaltning ur kommunens bygg- och exploateringsbudget (1%).

Henrik Orrje är enhetschef på Statens konstråd med ansvar för tillsynsverksamheten och regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer, som Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitekturmuseet driver 2010 – 2013. Sedan 1990-talet har han bland annat arbetat som projektledare på Svenska institutet (med internationellt kulturutbyte inom konst, design och arkitektur), på Svensk Form (Designåret 2005), Nämnden för nutida svensk konst i utlandet (NUNSKU), Moderna Museet och Sidas kulturenhet.

Inger Höjer Aspemyr arbetar som Intendent för förmedling på Statens konstråd med uppgift att sprida kunskap om den samtida konsten och vidga intresset för konstens roll i våra gemensamma rum. Inger har tidigare erfarenhet som konstpedagog på Tensta konsthall och drev under många år Järva konstskola, som var ett initiativ och konsekvens av mångårigt kommunalt arbete med ungdomar i riskzon. Har varit drivande i nätverket Konst och Publik, KOP, som initierades av Kajsa Ravin år 2005.

Kajsa Ravin arbetar sedan 2012 som förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen i Gävle. Hon har tidigare arbetat inom Karlstads kommun med att införa 1%-regeln och att utveckla ett råd för konstnärlig gestaltning. Under första halvan av 00-talet arbetade Kajsa Ravin på Kulturrådet med att utveckla och professionalisera mötet mellan samtidskonst och konstpedagogik.

Richard Sangwill är för närvarande chef för konstenheten vid Västra Götalandsregionen. Tidigare chef för Rackstadmuseet, Intendent för Sveriges Allmänna Konstförening, chef Eskilstuna konstmuseum och konstintendent vid Dalarnas museum. Richard Sangwill har skrivit en rad artiklar i kataloger och i fack- och dagspress. Projektledare för ett antal utställningsprojekt både inom som utanför landets gränser. Invald i Svenska kritikerförbundet och internationella konstkritikerförbundet AICA, samt i IKT (International Association of curators of Contemporary Art).