Statens konstråd satsar på miljonprogrammets gemensamma rum

15 april 2015

Regeringen ger Statens konstråd i uppdrag att arbeta fram exempel på konstnärlig berikning av miljonprogrammets gemensamma platser. Statens konstråd väljer att fokusera på ett urval av platser över landet för att säkra långsiktighet. Lokala aktörer och civilsamhälle bidrar i både platsval och genomförande av konstprojekten. Regeringen ger i uppdrag åt Statens konstråd och Statens kulturråd att genomföra den kultursatsning på miljonprogrammets områden som de aviserade i höstas men som föll med höstbudgeten. Satsningen omfattar nu totalt 170 miljoner kronor och ska pågå från 2016 till 2018. Statens konstråd ska tillsammans med lokala aktörer ta fram praktiska exempel på hur miljonprogrammets miljöer kan berikas konstnärligt, medan Statens kulturråd ska fördela medel till aktörer ur det lokala civila samhället. Redan i vårbudgeten avsätter regeringen två miljoner kronor för förberedelser under 2015.– Vi är förstås glada att uppdraget gick igenom till slut eftersom konst i boendemiljöer engagerar så många. Vi ser fram emot att utveckla lokalt förankrade konstprojekt som tar sig an hela platser i miljonprogrammets områden säger Magdalena Malm, direktör på Statens konstråd.

FOKUS PÅ ETT URVAL AV PLATSER

Miljonprogrammet inkluderar boendeområden av många olika karaktärer över hela landet. Avgörande för Statens konstråds satsning är dock långsiktiga resultat med förankring i platsen, snarare än ett flertal korta projekt. Resultaten ska finnas kvar även efter det att regeringsuppdraget är avslutat. Statens konstråd kommer därför att fokusera på mellan fem och tio platser, fördelade över Sverige och arbeta med dem under de tre år som uppdraget omfattar.

– I områden där folk bor är lyhördhet och långsiktighet avgörande. Därför fokuserar vi arbetet till ett urval av platser. Vårt mål är att både process och resultat ska kunna inspirera andra som vill utveckla boendemiljöer, inte bara i miljonprogramsområden, fortsätter Magdalena Malm.

Under våren 2016 planerar Statens konstråd att göra en utlysning där kommuner och lokala föreningar kan ge förslag på särskilt intressanta platser i miljonprogrammets områden över hela Sverige. Utlysningen fokuserar på vissa typer av platser, till exempel grönområden, lekplatser, skolor, gårdar eller centrum.

SAMARBETE MED LOKALA AKTÖRER

Konstprojekten ska utföras på gemensamma platser, och kommer också att inbegripa en bredare gestaltning av dessa miljöer. För att uppnå långsiktighet kommer projekten att utformas i samverkan med såväl civilsamhällets lokala aktörer som kommuner och fastighetsbolag. Statens konstråd kommer inleda projekten med att bygga upp en förståelse för platsernas specifika särarter. Detta arbete kommer göras tillsammans med konstnärer, arkitekter, de lokala civilsamhällena och de som bor i områdena. Utifrån detta arbete ska sedan konkreta projekt för konst och gestaltning kunna utvecklas.

– Vi vill arbeta med konst som engagerar de som lever nära den. Tillsammans med lokala aktörer kan vi genom konsten både ta tillvara på den rikedom som redan finns och skapa nya gemensamma erfarenheter, säger Magdalena Malm.

Toppbild – © Foto: Ricard Estay.