Om arbetet

Redan i planeringsstadiet för Gummifabriken bestämde sig Värnamo kommun – efter samråd med MA Arkitekter, som stod för omvandlingen av fabriksbyggnaden – att involvera konstnärer i den arbetsgrupp som skulle ansvara för omgestaltningen. I februari 2011 bjöds de fem utvalda konstnärerna till Värnamo för att presentera sina konstnärskap och ta del av miljön, som fortfarande var intakt med spår av decenniers gummiframställning.

Statens konstråd involverades när arkitekterna arbetade med programmet för ombyggnaden av Gummifabriken. Konstrådets roll var att stärka samverkan kring helhetsperspektivet på ombyggnaden.

Projektets två delar
Inom ramarna för samverkansprojektet med Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitekturmuseet (nuvarande Arkitektur- och designcentrum) fanns ekonomiskt utrymme att arbeta med två konstnärer på två olika platser: entrétorget mot öster och Gummifabrikens entrérum.

1) Gummifabrikens entrétorg mot öster. Detta är fabrikens framsida och den huvudsakliga entrén för besökare till bland annat stadsbibliotek, konsertsal, restaurang, Värnamo Näringsliv och Campus Värnamo. I den konstnärliga gestaltningen var viktigt att förmedla platsens industrihistoriska minnen.
Konstnären Carl Richard Söderström arbetade med entrétorget tillsammans med landskaps- och byggnadsarkitekter samt belysningsdesigner. Samverkan ledde till flera omtag när arkitektoniska och konstnärliga idéer skulle balanseras mot såväl tillgänglighet och säkerhet som krav på sittplatser, cykelställ och lastplatser. Allt skulle rymmas på en relativt begränsad yta.
Ett första förslag med fiktiva däckspår i markstenen gick inte att förverkliga på grund av tillgänglighets- och förvaltningsaspekter. Då valde arbetsgruppen att istället fokusera på det lokala minnet av olika sorters gummiprodukter.

2) Gummifabrikens entrérum utformades av MA Arkitekter som en öppen glasbyggnad. Avsiktligt överdimensionerade pelare och balkar i limträ bar upp konstruktionen. När MA Arkitekter valde att involvera konstnären Malin Bogholt i arbetet med utformningen av entrérummet visade sig möjligheten att skapa en kontrast till de bärande träkonstruktionerna.

Projektet utvidgas
Värnamo kommun hade ytterligare medel avsatta för konstnärlig gestaltning och beslutade att anlita tre konstnärer till att samverka med MA Arkitekter. Nu handlade det om gestaltning av en foajé till auditorium, en skulptural gestaltning för trädgård och en hörsalsvägg i entrérum. Stefan Johansson, Kajsa Mattas och David Svensson utvecklade, på ungefär samma sätt som Carl Richard Söderström och Malin Bogholt, sina konstnärliga idéer i samverkan med MA Arkitekter för att uppnå ett samspel med byggnadens arkitektur och kulturhistoria.

Arbetsgång
Eftersom projekteringen, både av husets nya arkitektur och utemiljöns utformning, hade kommit relativt långt byggde samverkan mellan arkitekter och konstnärer på att de konstnärliga inslagen skulle komplettera platsen och byggnaden.

När offentlig konst traditionellt ska beställas utvecklar konstnärerna självständigt idéer och förslag. I det här projektet blev konstnärernas skissförslag verklighet i samverkan med bland annat arkitekter, landskapsarkitekter, konstruktörer, belysningskonsulter och antikvariska konsulter.

Utmaningar
Målet att skapa en kreativ och öppen lärandeprocess gjorde det svårt att förutbestämma tidsåtgång, kostnader och etappmål för konstnärernas arbete. Därför lade deltagarna istället tyndpunkten på att skapa en kreativ och dynamisk process. Målet var ett öppet samtals- och arbetsklimat där allas idéer kunde respekteras, även om de skulle väljas bort i ett senare skede på grund av till exempel ekonomiska eller funktionella krav.