Resultat

Gestaltningarna av de nya, symboliskt viktiga delarna av den renoverade Gummifabriken blev ett bra exempel på hur resultatet kan bli när konstnärer och arkitekter samarbetar genom processen.

1. Gummifabrikens entrétorg mot öster:

Arbetsgruppens fokus på det lokala minnet av olika sorters gummiprodukter manifesterades i en skulptural gestaltning. Den reser sig ur marken likt förstelnade rester av en underjordisk gummiåder – en nutidsmytologisk gestaltning av den epok då gummiproduktionen var den viktigaste näringen i Värnamo kommun.

2. Gummifabrikens entrérum:

Malin Bogholts förslag byggde på att föra in ett irrationellt skulpturalt element: en sinnrik och bräcklig träkonstruktion som balanserar på en kon placerad mitt på entrérummets golv. Träkonstruktionen löper kors och tvärs genom entréns luftrum och avslutas med en stor sugpropp – liknande dem som en gång masstillverkades där – fäst mot entréns glasyta. Konstruktionen var tekniskt komplicerad och en konstruktionsmodell arbetades fram i samarbete med BSV Arkitekter och ingenjörer AB och studenten Jesper Stödberg från Campus Värnamo.

En lärdom från projektet var att det finns stora kvaliteter i det moderna samhällets kulturmiljöer – och att det är viktigt att integrera flera olika perspektiv när dessa ska gestaltas vid ombyggnader. Här spelade både arkitektens, konstnärens och antikvariens kompetenser roll.

Arbetet med entrén och entrétorget mot öster pågick under 2013 och 2014. Invigningen av Värnamos nya mötesplats Gummifabriken beräknas ske i september 2017.