H+ i Helsingborg

Kategorier: Stadsutveckling

Gestaltning i planskede av stadsmiljö. Mars 2011–augusti 2012.
I Helsingborg skulle ett storskaligt hamnområde omvandlas till bostäder och kontor. I stadsbyggnadsprocessen fick konstnärer och designer stor frihet att bidra till den framtida gestaltningen av områdets offentliga miljöer.
Projektet visade på vinsterna med att arbeta med gestaltning redan i planskedet – med både konstverk, prototyper och idéer som resultat.

Stadsomvandlingen av Helsingborg skulle påverka stadslivet och de historiska sammanhangen i grunden – ett faktum som staden var väl medveten om. Risk fanns också att förnyelsearbetet skulle leda till en gentrifiering av de södra centrala stadsdelarna. Staden betraktade gestaltningen av områdets framtida offentliga rum som viktig.

I det här samverkansprojektet ville Helsingborgs stad ge individer, föreningar och andra intressegrupper möjlighet att uttrycka sina egna önskemål och visioner för den framtida utvecklingen i området. Genom att utveckla alternativa metoder för nära och långsiktiga medborgardialoger skulle nya kunskaper och idéer om platsen komma fram.

Helsingborgs stad tog tidigt kontakt med Statens konstråd vars roll i samverkansprojektet blev att skapa utrymme i planprocessen för konstnärer att utforska stadsdelens miljöer,

byggnader och brokiga stadsliv. De utvalda konstnärerna fick mycket stor frihet att göra interaktioner i planprocessen för att visa på sociala och fysiska kvaliteter i stadsrummet.

Projektet genomfördes mars 2011 till augusti 2012 som en del av regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer (2010–2013). Detta uppdrag var ett samarbete mellan Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och ArkDes.