Resultat

Projektets öppna struktur gjorde det svårt att förutsäga vad det skulle resultera i innan Simon Starling och Fronts arbeten visades upp. En viktig lärdom av projektet blev att konstnärer kan ge fördjupade perspektiv på stadens kvaliteter, som den traditionella planeringsprocessen inte kan synliggöra och hantera.

Simon Starling
För att få oss att se Helsingborg med nya ögon riktade Simon Starling ljuset mot duvslagen. Tre av dem, som hotades av omlokalisering, flögs med helikopter till en av Oceanpirens lagerbyggnader och sänktes ned genom utskurna hål i byggnadens korrugerade plåttak. De till synes fallfärdiga duvslagen placerades ut på hamnmagasinets golv och lystes upp av dagsljuset från de cirkelformade taköppningarna – som på en scen.
Gestaltningen fick titeln ”Loft Lift”. Duvslagen blev till konstverk som lekfullt kritiserar tankarna bakom Bredgatan och dess framtida offentliga rum. Det satte också fokus på två platser i stadsomvandlingen – brevduveföreningens område som riskerade att försvinna och de hamnbyggnader som skulle rivas för att ge plats åt framtida bostäder. Frågan ställdes om vad som värdesätts i en rationellt styrd stadsomvandling. Hur ser egentligen den mänskliga skalan ut och vilka offentliga miljöer bidrar till en ökad livskvalitet?

Designgruppen Front
Fronts lösning handlade om att återanvända material från hamnmagasinen när dessa skulle rivas. Som regel tas rivningsmaterial om hand av de företag som har entreprenad på rivningsarbeten och används som fyllnadsmassor vid bland annat väggbyggen.
 Front synliggjorde kvaliteten i magasinsbyggnadernas tegelfasader och visade möjligheten att låta materialet återuppstå i form av sittbänkar, vindskydd och grillplatser som gestaltats speciellt för platsen. Det blev ett ekonomiskt och tekniskt hållbart förslag som stärkte platsens historiska sammanhang. Front tog också fram ett förslag till hur grafiskt utformade ”vägmarkeringar” kan användas som mönster för att förändra uppfattningen om det offentliga rummets ytor och tillhörighet. Förslagen sammanställdes i en manual som kan användas av Helsingborgs stad i arbetet med Oceanpiren.

Evenemang för medborgarna
Inom ramen för H+ ägde också en rad publika arrangemang rum där allmänheten bjöds in till det i vanliga fall stängda hamnområdet och lockades att ”tolka” områdets osynliga kvaliteter. 
Ett av dem var en festival med film, musik och konst runt Oceanpiren/Osloterminalen där besökarna både kunde se en utställning om planerna för H+ och temporära verk av flera konstnärer.
Utanför terminalen fanns exempelvis designgruppen Fronts prototyper till grillplatser, bänkar och vindskydd. De var fria att användas för att tillaga medhavd mat och fungerade samtidigt som en mötesplats. Genom stora runda hål i lagerbyggnadens korrugerade plåtväggar kunde besökarna kliva in och se duvslagen i Simon Starlings projekt ”Loft Lift”. Festivalen i hamnområdet var viktig för att aktivera området och ingick i tanken om open source-planering. Genom att området öppnades för allmänheten, som fick möjlighet att bidra med sina tankar och idéer, skapades förutsättningar för en transparent planeringsprocess.