Samverkan

I alla 13 projekt inom ramen för uppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer gällde att pröva olika samarbetsformer för hur offentliga miljöer kan gestaltas. Lyhördhet och tydlig kommunikation identifierades som en grund för framgång. Se nedan en lista över medverkande.

För att vidga perspektiven på hur offentliga miljöer kan gestaltas i framtiden hade Helsingborgs kommun redan flera år före det aktuella projektet byggt upp en samverkansorganisation över flera sektorer. Konstcuratorer, konstnärer, designer och musiker anlitades då i planeringsarbetet och samverkade med arkitekter, ingenjörer, planerare, landskapsarkitekter och antikvarier.

De konstnärliga delarna integrerades i stadsbyggnadsprojektet under namnet Folkets hamn (tidigare Konst i H+). Genom att konsten fick verka socialt skapades nära dialoger med en mängd olika grupper av invånare och föreningar. Den konstnärliga ledaren för Folkets hamn, tillsammans med programarkitekten, belev viktig för att generera nytänkande i planeringsprocessen. När konstnärer och designer togs med i planeringsarbetet med Oceanpiren och Bredgatan skedde det parallellt med kommunens arbete att ta fram nya detaljplaner.

Samverkanspart/beställare: Helsingborgs stad
Projektledare: Jessica Segerlund (konstnärlig ledare, Helsingborgs stad)
Gestaltningskompetens: Sofia Lagerkvist (designer, Front), Charlotte von der Lancken (designer, Front), Anna Lindgren (designer, Front) och Simon Starling (konstnär)
Statens konstråds konsult: Peter Hagdahl
I projektet medverkade också bland andra Håkan Asmoarp (projektledare, H+), Martin Krogh (arkitekt, Adept Arkitekter) och Martin Laursen (arkitekt, Adept Arkitekter), Kristoffer Nilsson (programarkitekt, Helsingborgs stad), Malin Rizell (översiktsplanarkitekt, Helsingborgs stad)