Om arbetet

Trots utmaningar att samverka från olika orter kom arbetsgruppen efter hand fram till gestaltningslösningar som anknöt till områdets kulturhistoriska värden, både när det gällde bussterminalens fasta delar – som markbeläggning, perronger och skärmtak – och parkens landskap.

Tidsfaktorer
Inför projekteringen av det nya resecentrumet uppstod ett problem. Trafikverket som medfinansierade projektet ställde villkoret att byggstart skulle ske 2010. Tidsplanen för ett fördjupat programarbete blev mycket snäv. Därför gjordes en första teknisk projektering av bussterminalernas angöringsplatser så att denna del kunde påbörjas före årets utgång. Själva planeringen och byggandet av perrongerna med gestaltning av skärmtak, bussterminalens ytbeläggning och parkmiljö med växtlighet och stenläggningar kunde då genomföras stegvis under 2011.
En oväntad faktor som förlängde projekttiden var arkeologiska utgrävningar. De ledde indirekt till att mer tid kunde avsättas sommaren 2011 för att pröva en rad olika koncept och skissförslag.

Förankring
Medborgardialogen kring gestaltningen handlade om trygghet och tillgänglighet. Möten med intressegrupper och företrädare för pensionärer, ungdomar och rörelsehindrade gav synpunkter som arbetsgruppen kunde väga in i det löpande arbetet med gestaltningen av resecentrumets utemiljö.

Bussterminalen
Grundidén om att utgå från lokala material, som gjutjärn, visade sig svår att förverkliga utifrån bland annat funktionskrav och ekonomiska förutsättningar. Detta påverkade materialvalen i slutresultatet. Till exempel fick bussterminalernas angöringsplatser asfalt som markbeläggning istället för den gatusten som finns i Nora.

Järnvägsparken
Arbetsgruppen lade stor omsorg på utformningen av järnvägsparken som vetter mot bussterminalen och Norasjön. Förslag till nya sittmöbler och väntkurer utarbetades också, men i gestaltningsprocessen valdes de bort till förmån för standardlösningar. På det sättet kunde större del av budgeten läggas på miljöns fasta delar som håller i decennier, kanske till och med sekler. En av utmaningarna var att behålla två väldiga pelarekar och integrera dem i den nya gestaltningen. Läs mer under Resultat.