Resultat

Uppdraget omfattade bussterminalens markytor, att gestalta den omgivande parkmiljön och utforma resecentrumets nya perrong med skyddstak samt den rumsliga möbleringen av stationsmiljön.

Bussterminalen
Slutresultatet blev en samtida bussterminal, varsamt integrerad i en historisk kulturmiljö, och gestaltning av den närliggande parken.
För att ytan på angöringsplatsen skulle harmoniera med den befintliga miljön valde konstnärerna ljusgrått asfaltgrus (asfalt med gruskaraktär) som markbeläggning. Kantsten i granit, äldre gatusten och markplattor i betong lades varierat. Det gav både perronger och omgivande markytor ett konstnärligt uttryck med kopplingar till både nu- och dåtid.
En smideskonstruktion av svetsad stålplåt valdes att bära upp perrongernas skärmtak – en samtida tolkning av äldre järnvägsmiljöers perrongtak i kraftiga nitade gjutjärnskonstruktioner.
Väntkurerna i glas och stål och perrongens skärmtak utformades att binda samman platsen med sina på en och samma gång transparenta och kraftfulla uttryck.
Val av nya armaturer och deras placering ingick i arbetet.

Järnvägsparken
Parkens gångvägar utformades för att ge en naturlig anslutning till gatunätet runt omkring. Genom varierat bearbetade, slipade och huggna granitytor fick trappor, stödmurar och gångvägar uttryck som skulle samspela med platsens kulturhistoriska värden.
Parkens mjukt utformade gångvägar utformades att sammanstråla i en spiralform. I mitten av parken skapades en upphöjd, cirkelformad plantering med parkbänkar runtom, där ett av de befintliga träden – en av de pelarekar som var viktiga att bevara – medvetet fick en lätt asymmetrisk placering. Kring planteringarna samarbetade konstnärerna Magnus Carlén och Karin Tyrefors med stadsträdgårdsmästaren i Nora.

Förverkligande
Ursprungligen skulle resecentrumet stå klart våren 2012 men invigningen flyttades fram till sommaren 2013. Efter upphandling av entreprenörer påbörjades arbetet med att anlägga bussterminalen och parkmiljön våren 2012. Under försommaren 2013 anlades bussterminalens grusade yta och perrongens skärmtak monterades. Under byggtiden hade Magnus Carlén och Karin Tyrefors inledande kontakt med grävmaskinister och plattsättare för att stämma av frågor kring utformningen.
Nora kommun beslutade att vidareutveckla erfarenheterna från projektet och applicera dem på arbetet med upprustningen av Glasstorget – en välkänd plats mitt i Nora som sommartid samlar ett stort antal invånare och turister.

Lärdomar
Projektet visade på hur viktigt det är att tänka i långa tidsperspektiv när historiska kulturmiljöer ska omgestaltas: att varsamt lägga till årsringar som ger platsen nya kulturvärden. För att lyckas med det var det nödvändigt att flera gestaltningskompetenser samverkade.