Samverkan

I alla 13 projekt inom ramen för uppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer gällde att pröva olika samarbetsformer för hur offentliga miljöer kan gestaltas. Lyhördhet och

tydlig kommunikation identifierades som en grund för framgång. Se nedan en lista över medverkande.

Statens konstråd kom in i planeringsskedet av den nya bussterminalen, innan förfrågningsunderlaget färdigställts och upphandlingen av entreprenörer var klar. På så sätt kunde grundläggande strukturer gestaltas, som markbeläggning, parkytor och gångvägar.

Tillsammans med Nora kommun kom de utvalda överens om att samarbeta kring hela resecentrumets miljö istället för att dela upp arbetsuppgifterna sinsemellan. Konstnärerna kommunicerade både med varandra och med exempelvis stadsarkitekten, stadsträdgårdsmästaren och länsantikvarien.

Samverkan i projektet organiserades efter tre faser: en idégrupp som hanterade programfasen, en grupp för projekteringsfasen och en byggnadsorganisation för entreprenadarbeten.

Projektledaren för Nora kommun, etablerade kontakter åt konstnärerna med övriga parter i projektet, bland andra konsultföretaget WSP som ansvarade för att ta fram ritningar och förfrågningsunderlag.

De olika deltagarna var verksamma på olika orter i Sverige. Det försvårade nära samverkan under programfasen och projekteringen. Detta begränsade möjligheterna att hålla gemensamma möten där allas uppfattningar och åsikter om gestaltningsarbetet kunde ventileras.

Samverkanspart/beställare: Nora kommun
Projektledare: Lars-Gunnar Björklund (f.d. Projektledare, Bergslagens kommunalteknik) och Jan-Erik Beckerman (projektledare, Bergslagens kommunalteknik)
Gestaltningskompetens: Magnus Carlén (konstnär) och Karin Tyrefors (inredningsarkitekt) Statens konstråds konsult: Marianne Jonsson
I projektet medverkade också bland andra Mats Abrahamsson (representant för NBJV), Claes Henry Falck (representant för NBJV), Raoul Hjärtström (ansvarig byggnadskultur, Länsstyrelsen), Eje Larsson (utredare, Länstrafiken), Peter Ljungné (stadsarkitekt, Nora Kommun), Rolf Nielsen (kulturchef, Nora kommun), Jan Nordlund (kommunchef, Nora Kommun), Rolf Pettersson (projektör, WSP), Peter Svedin (projektör, WSP), Arne Tschentscher (stadsträdgårdsmästare, Nora kommun), Hans Wixner (informatör, Länstrafiken)