Om arbetet

Den stora utmaningen i det här projektet blev att skapa utrymme för konstnärlig gestaltning i en redan upparbetad organisation – och ett redan påbörjat byggprojekt.

Från planer för en utsiktspunkt…
När gestaltningsprojektet skulle inledas hösten 2011 var markarbeten, markbeläggning, bänkar och belysningsarmaturer för utomhusmiljön redan projekterade och upphandlade av kommunens tekniska förvaltning. Ungefär hälften av klipphällarna runt platsen hade sprängts och schaktats bort för att ge plats åt bland annat parkeringsplatser och nya vägar. Relativt snart beslöt samverkansgruppen att fokusera på gestaltningen av en utsiktsplats på klipporna ovanför färjeterminalen, en markyta som kommunen var ägare till.
Hösten 2011 och våren 2012 diskuterade konstnärerna att skapa en större skulptur vid utsiktsplatsen, vilken skulle markera terminalens plats i landskapet och knyta an till dess historia. Konstnärerna och arkitekten hade också ett samarbete med Henånskolans bildlärare, vars elever fick besöka platsen och sedan bygga modeller över hur den skulle kunna se ut.

…till en ny trappa
Sommaren 2012 presenterades en rad idéer till en skulptur på utsiktsplatsen för de politiskt ansvariga, men det visade sig att de pengar som behövdes utöver projektmedlen inte var möjliga att avsätta.
Sedan länge har det på denna plats funnits en provisorisk trätrappa. Beslutet blev att ersätta den med en permanent. Trappan hade funnits med som ett sidospår från starten av samverkansprojektet och även skoleleverna hade lyft fram den.
I augusti beslutade samverkansgruppen att koncentrera insatserna till den nya trappan. På så sätt kunde anläggningsprojektets och samverkansprojektets personella och ekonomiska resurser samnyttjas.
Samtidigt som detta beslut fattades lämnade stadsarkitekten Daniel Holdenmark projektet efter att ha fått en ny tjänst i en annan kommun. Mark- och exploateringschefen Annika Carlén, som även tidigare haft insyn i projektet, tog över som projektledare.