Resultat

Utifrån uppdraget att betrakta konstnärlig gestaltning av hela utemiljön hade arbetsgruppen till slut valt att fokusera på ytan där en provisorisk trätrappa skulle bytas mot en permanent lösning.

Tanken med den nya, skulpturalt gestaltade trappa som blev lösningen var att symboliskt markera utsiktsplatsen ovanför färjeterminalen. Den som använder den får tillgång till en storslagen vy över klipplandskapet och havet. Trappan är både en trappa, en skulptur och en plats där resenärer kan slå sig ned i väntan på färjan.

Den tillverkades i bockat trögrostande corténstål som naturligt bildar ett rött rostskyddande oxidskikt. En kilformad fördjupning i granithällen sågades ut för att rymma trappans form. Med tiden kunde trappans och granitklippans bearbetade ytor få en allt vackrare patina och på så sätt smälta in i de böljande klipphällarna.

Lärdomar
Stora markytor var redan låsta av Västtrafiks funktionskrav på vändplaner och angöringar. Även färjeterminalens vänthall, ritad av Kanozi arkitekter, och de nya busshållplatserna var redan beslutade av Västtrafik AB.

En slutsats av projektet blev att kommunens programarbete för gestaltningen av utemiljön kring den nya färjeterminalen skedde i ett alltför sent skede. Det visade sig omöjligt att kunna samordna konstnärlig gestaltning med en organisation som redan var på plats.

Idén om samverkan kring gestaltningen av utemiljön hade behövts förankras långt tidigare hos färjeterminalens beställare och finansiär, Västtrafik AB, och hos kommunens tekniska förvaltning som ansvarade för projektering av mark och parkeringsytor. Även om målsättningarna och resultatet skiljde sig åt, och det inte gick att skapa en gestaltning som integreras i utformningen av hela platsen, sammanfattades resultatet ändå som väldigt bra.