Samverkan

I alla 13 projekt inom ramen för uppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer gällde att pröva olika samarbetsformer för hur offentliga miljöer kan gestaltas. Lyhördhet och tydlig kommunikation identifierades som en grund för framgång. Se nedan en lista över medverkande.

Med beslutet om att bygga det nya färjelägret i Tuvesvik såg Orust kommun en möjlighet att i praktiken pröva hur gestaltningsfrågor kan drivas. Tanken var att kommunen skulle skapa en organiserad samverkan med Västtrafik AB, olika tekniska kompetenser, arkitekter och konstnärer. Genom att integrera gestaltningsfrågorna i byggprocessen var målsättningen att skapa en miljö som tar hänsyn till både natur- och kulturvärden.

Sommaren 2011 tillsatte kommunen en samverkansgrupp, ledd av dåvarande stadsarkitekten, där exploateringschefen, en arkitekt ansvarig för terminalbyggnaden och de utvalda konstnärerna ingick. Här involverades också Statens konstråds konsult.

Gruppens utgångspunkt var att samverka kring utformningen av terminalbyggnadens utemiljö, exempelvis vägmark, parkeringsplatser, gräsytor, belysning, planteringar och bryggor. Även bergens snittytor, där det behövde sprängas bort för att ge plats åt parkeringsplatser, var utpekade som en möjlig del i gestaltningsprojektet. Förutsättningarna förändrades dock under arbetets gång. Läs om arbetet här.

Samverkanspart/beställare: Orust kommun
Projektledare: Daniel Holdenmark (f.d. Stadsarkitekt, Orust kommun) och Annika Carlén (mark- och exploateringschef, Orust kommun)
Gestaltningskompetens: Mia Fkih Mabrouk (konstnär), Leo Pettersson (konstnär)
Statens konstråds konsult: Cecilia Hjelm
I projektet medverkade också bland andra Håkan Falk (konsult och byggledare) och Niclas Nydevall (arkitekt, Kanozi arkitekter)