Vanstaskolan

Kategorier: Stadsutveckling

Gestaltning för utveckling av skolmiljö. Oktober 2011–juni 2013.I Vanstaskolan samarbetade Nynäshamns Naturskola, industridesigner, lärare och elever kring hur skolans utemiljö skulle se ut. Skolgården är en viktig vardagsmiljö där både lärare och låg-, mellan- och högstadieelever ska trivas. Gestaltningsfrågorna sattes i centrum vilket ledde till en skolgårdsmiljö som uppmuntrar både lek och lärande. Resultatet blev en gestaltningsmanual samt bland annat en ny mötesplats, där eleverna var delaktiga i skapandet.

Om projektet

Gestaltningsuppdraget gällde skolgården och den angränsande parkmiljön. Målet med den nya skolgårdsmiljön var att uppmuntra elever att vistas mer utomhus och röra sig. Detta bottnar i en kommunal folkhälsosatsning, SPRING (Skugga, Pedagogik, Rörelse I Natur- och Gårdsmiljö), som bedrevs 2008–2011. Ett annat mål med gestaltningen var att skolgården skulle kunna bli en del av den pedagogiska verksamheten.

Projektet genomfördes oktober 2011 till juni 2013 som en del av regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer (2010–2013). Detta uppdrag var ett samarbete mellan Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och ArkDes.