Platser Kronotopia

Byggandet av en ny underjordisk järnvägsanläggning under de centrala delarna av Göteborg är ett offentligt arbete av stor dignitet. Detta konstprogram beskriver ett gemensamt förhållningssätt till potentiella konstgestaltningar i projektet. Även om det gestaltande konstnärliga arbetet utförs om ett antal år tar konstprogrammet ställning till hur projektet kan skapa utrymme i tid och rum för konsten.

Projektet omfattar en ny dubbelspårig järnvägsförbindelse för pendel och regiontåg som förs i tunnel under centrala Göteborg, flera nya broar i Olskroken och flera förändrade offentliga stadsmiljöer i Göteborg.

Olskroken planskildhet
Olskroken Planskildhet och sträckan fram till Station Centralen är huvudsakligen ett infrastrukturlandskap. Miljön blir det första intrycket av Göteborg för många av de som färdas in mot staden österifrån. Området kan genom sin splittrade och storskaliga karaktär vara en utmanande och inspirerande utgånspunkt för nya kommenterande konstnärliga tillägg i ett samtida stadslandskap. Arkitektur och konst kan tillsammans bidra till helhetsupplevelser som skapar samhörighet mellan storskaliga byggnadsverk och omgivande stadssammanhang.

Göteborgs Central
När järnvägen kom till Göteborg i mitten av 1800-talet byggdes Centralstationen i stadens utkant. Under de 150 år som gått sedan dess har området genomgått stora förändringar. Västlänksstationen kommer vid centralstationen att bli ett av flera nya offentliga stadsrum. Med ett centralt- och två sidoskepp, med goda möjligheter till dagsljus och med öppenhet mot huvudentrén i markplan, har stationsrummet potential att bli ett nytt offentligt rum.

Haga
Station Haga ligger i skärningspunkten mellan de tre klassiska göteborgsstadsdelarna Inom Vallgraven, Haga och Vasastaden. Stationen blir i den miljön en helt ny företeelse som skapar nya kopplingar mellan stadsdelarna. Det djupa läget innebär att stadens allra första tidslager, i form av underjordiska befästningsverk, berörs.

Korsvägen
Korsvägen har sedan stadens grundande gjort skäl för sitt namn; som infart från öster och söder ständigt en mötesplats för folk på väg. Miljön har fortfarande tydliga spår av Göteborgs- utställningen 1923, med Näckrosdammen och Lisebergs huvudentré som karaktärsstarka minnesmärken. Göteborgs äldre historia, genom Johannebergs Landeri möter här samtiden genom Mäs- san, Universeum, Världskulturmuseet och Liseberg.
Vid Korsvägen möts nu som då såväl besökare som stadsbor med olika mål, både i vardagen och vid evenemang. Platsen blir därför befolkad nästan dygnet runt.

Byggprocess

Under omvandlingen och i framväxten av stationsområdena kommer det under lång tid att finnas delar av staden som är under ombyggnad eller i en byggprocess. Tillfälliga konstnärliga gestaltningar och interventioner kan under byggperioden ge nya aspekter på stadsrum

Tävling 1: Centralen och Olskroken

Tävlingen handlar om konstnärlig gestaltning av underjordiska stationen Centralen och järnväg samt broar i infrastrukturområdet Olskroken. Konstnärerna kommer in i projektet medan de nya stationsrummen på Centralen och järnvägen samt broarna i Olskroken fortfarande håller på att utformas.

Tävling 2: Haga och Korsvägen

Här tävlar konstnärer/konstnärsteam om konstnärlig gestaltning av stationerna Haga och Korsvägen. Även i detta projektet kommer konstnärer in medan de nya stationsrummen fortfarande håller på att utformas.