aktuellt


Region Värmland satsar på offentlig konst

Artikel
8 oktober, 2019

I Värmland pågår ett treårigt regionalt utvecklingsprojekt för att stärka och utveckla bild- och formområdet. I det arbetet ingår offentlig konst som är det som kommunerna själva vill lägga extra mycket krut på just nu. Vi hör Marita Axelsson Nordlund, berätta om projektet.

Aktuellt

Offentlig konst som kulturarv

Artikel
20 mars, 2019

Regeringen har gett Statens konstråd i uppdrag att utreda behovet av kunskapshöjande åtgärder inom tillsyn och förvaltning av den byggnadsanknutna offentliga konsten, och vid behov föreslå åtgärder som kan bidra till en positiv utveckling inom området.

Aktuellt

Konstverket på plats i Lindängen

Artikel
28 februari, 2019

Intill Lindängens torg i Malmö står verket Jaguars can’t be heard, and yet they sing av konstnären Carla Zaccagnini. Verket består av två karuseller. När de används kan en melodi skönjas, Los dos gallos av Chicho Sánchez Ferlosio, men allt som oftast är det ett polyfont klingande som hörs. Först när de två karusellerna snurrar i samma takt och med samma startpunkt spelas melodin i harmoni, med de olika stroferna fördelade mellan karusellerna som i en dialog. Det blir ett spel mellan att följa rytmen och melodin, eller att försöka styra den.

Aktuellt Konst händer

Akademiska hus först ut att satsa mer på offentlig konst

Artikel
13 februari, 2019

Fastighetsbolaget Akademiska Hus kommer med start 2019 att investera minst 10 miljoner kronor per år i konst vid landets universitet och högskolor. Satsningen sker genom ett fördjupat samarbete med Statens konstråd. Tanken är att konsten tar större plats i utvecklingen av attraktiva campusområden. Akademiska Hus blir därmed det första statliga fastighetsbolaget som förverkligar det nya politikområdet för ökat fokus på konst när staten bygger.

Aktuellt

Varför konst väcker debatt

Artikel
20 december, 2018

All konst väcker känslor. Men ibland väcks även ett motstånd som blir till en debatt om konstens roll i samhället. En kontrovers kring ett konstverk startar ofta när olika tolkningar av verket kolliderar, antingen för att verket signalerar något kontroversiellt eller för att olika ideologiska uppfattningar krockar.

Aktuellt Hantera konst

Statlig inköpt konst

Artikel
5 oktober, 2018

Statens konstråd är med stöd av förordning om vård av statens konst (SFS nr: 1990:195) tillsynsmyndighet över statliga myndigheters vård av statens offentliga konstsamling. Tillsynsverksamhetens syftar till att kontrollera och stödja myndigheternas arbete med att förebygga, upptäcka och åtgärda skador, förluster och stölder. Tillsynsverksamheten samordnas med Statistiska centralbyråns allmänna register över statliga myndigheter och omfattar alla myndigheter och statliga organ som innehar statlig inköpt konst

Aktuellt Hantera konst

Kunskapsnav offentlig konst: Samarbeten i hela landet

Artikel
21 september, 2018

Intresset för Statens konstråds tre utlysningar från i våras var stort. Nu har beslut fattats om vilka projekt vi kommer att ta vidare. Alla som har ansökt i de tre kategorierna Första gången – steget vidare, Konst i stadsutveckling och Lokala konstprojekt har fått sina svar. Nu inleds arbetet med de utvalda projekten.

Aktuellt Utveckla konsten

Byggnadsanknuten konst

Artikel
10 januari, 2018

Statens konstråd är tillsynsmyndighet över statliga myndigheter och organ som äger och förvaltar fastigheter med byggnadsanknuten statlig konst. Tillsynsverksamheten verkar för att den offentliga konsten ska vårdas professionellt som kulturarv. Den byggnadsanknutna konsten från 1900-talet utgör värdefulla delar av det moderna samhällets kulturmiljöer.

Aktuellt Hantera konst

Kvarteret Valnötsträdet – gestaltningsprogram i planskede för kulturhistoriskt känslig stadsmiljö

Artikel
18 december, 2017

Kvarteret Valnötsträdet omfattar rester av Kalmars medeltida stadskärna. Inför försäljning av området valde Kalmar kommun att ta fram ett gestaltningsprogram där samarbetet mellan landskapsarkitekter, konstnär och arkeologer var i fokus. Det blev en arbetsform som på olika sätt kunde ta hänsyn till områdets kulturhistoriska värden.

Aktuellt Utveckla konsten

Vinnarna spränger gränserna för offentlig konst

Artikel
25 oktober, 2017

Kinesiske konstnären Huang Yong Ping är utsedd till vinnare med idéförslaget Rainbow Snake till station Haga och svenska konstnärsduon Goldin+Senneby står som vinnare med idéförslaget Eternal Employment till station Korsvägen.

Aktuellt

MYCKET Råslätt, Jönköping

Artikel
9 oktober, 2017

Konst- och arkitektgruppen MYCKET vill förvandla en tillfällig dansplats till ett permanent danspalats på Råslätt i Jönköping. Utomhusscenen ska vara formad som en stor keps, och danscentrumet ska vara format som en hårtofs – två stilmarkörer från den lokala dansscenen i det offentliga rummet.

Aktuellt Konst händer

Johanna Billing: "Ett utforskande av offentlig konst"

Artikel
9 oktober, 2017

Konstnären Johanna Billing planerar under hösten för ett performativt verk, ett videoverk samt ett bestående fysiskt verk på Råslätt. Verken tar avstamp i den lokala dansgruppen Mix Dancers, en grupp av självorganiserade unga kvinnor som sedan 12 år tillbaka driver sin egen dansgrupp samt dansskolan Mix Dancers Academy för unga tjejer.

Aktuellt Konst händer

Rädslans tider

Artikel
7 september, 2017

Välkommen till en eftermiddag av samtal om rädsla och dess konsekvenser, med avstamp i mötet mellan konst, samhälle och människa.

Aktuellt

Konstdatabasen

Artikel
8 juni, 2017

Konstdatabasen drivs av FalckSecure i samarbete med Statens konstråd. Statliga myndigheter ska använda Konstdatabasen för att registrera uppgifter om sitt konstinnehav och konstverkens aktuella placering.

Aktuellt Hantera konst

Återlämnande av statlig inköpt konst

Artikel
8 juni, 2017

Om en myndighet inte längre vill ha kvar ett konstverk, ska konstverket återlämnas till Statens konstråd. Detta gäller såväl konstverk som är inköpta av myndigheten på eget anslag, konstverk som är skänkta till myndigheten eller konstverk som är inköpta och placerade på myndigheten av Statens konstråd.

Aktuellt Hantera konst

Försäkring och skadekostnader

Artikel
8 juni, 2017

Myndigheternas konstinnehav är generellt oförsäkrat. Vid totalskada är myndigheten inte skyldig att ersätta staten för den skadade konsten. Den kostnad myndigheten kan drabbas av är reparationskostnad vid delskada, där reparationskostnaden bedöms komma att understiga den skadade konstens ekonomiska värde.

Aktuellt Hantera konst

Mirakel i Gärdeåsen

Artikel
18 maj, 2017

Civilsamhället ville se Mirakel i Gärdeåsen. Nu visar Statens konstråd Santiago Mostyns verk just där, 19 december 2016 till 4 januari 2017. Bostadsområdet i Ljusdal är en av platserna inom regeringssatsningen Konst händer.

Aktuellt Konst händer

Anmälan stulen konst

Artikel
9 maj, 2017

De offentliga rummen tillhör alla och är viktiga för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Väl gestaltade offentliga miljöer, och möjlighet till inflytande i gestaltningen påverkar trygghet, gemenskap och delaktighet.

Aktuellt Hantera konst

Projekt i slutna miljöer

Artikel
26 april, 2017

Många av de konstverk som Statens konstråd placerar ut hos statliga myndigheter finns i allmänt tillgängliga delar i eller utanför lokalerna, vilket gör att de kan ses av alla som besöker myndigheten.

Aktuellt Utveckla konsten