Förslag för framtiden

I vår rapport Den offentliga konstens roll för boendemiljöer redovisar vi sex förslag till statliga insatser. Flera politiska mål ryms inom de förslag som vi lämnade in till Kulturdepartementet den 31 mars 2017. Ta del av rapporten här.

Statens konstråds sex förslag i rapporten Den offentliga konstens roll för boendemiljöer syftar till att både utveckla den offentliga konstens roll i samhällsutvecklingen och att förbättra möjligheterna att uppnå långsiktigt hållbara boendemiljöer av hög kvalitet under de kommande årens storskaliga investeringar. De svarar på flera politiska mål bland annat ”Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö”, ”Ett Sverige som håller ihop” och ”Konstnärers villkor”.

Förslag 1
En ny definition av begreppet gestaltad livsmiljo
Staten bör ersätta den nuvarande definitionen av gestaltad livsmiljö (arkitektur, form och design) med ett helhetsperspektiv som även innefattar konst, kulturhistoria och sociala värden.

Förslag 2
Stärk gestaltningsfrågorna i plan- och bygglagen (PBL)
Staten bör stärka kraven i PBL på att detaljplaner ska utformas utifrån ett helhetsperspektiv på gestaltning, som innefattar arkitektur, form, design, konst, kulturhistoria och sociala värden.

Förslag 3
Villkorade statliga stöd till boendemiljöer
Staten bör utarbeta en policy för att kunna ställa krav på gestaltande kvaliteter vid beviljande av lån och stöd till planering och byggande av boendemiljöer.

Förslag 4
Tillämpning av 1%-regeln i staten
Statens konstråd bör ges i uppdrag att i samarbete med statliga fastighetsägare ta fram styrmedel för hur 1%-regeln kan tillämpas i staten.

Förslag 5
Nav för kunskapsutveckling
Statens konstråd bör ges i uppdrag att vara ett nationellt nav för kunskapsutveckling inom området offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer.

Förslag 6
Medel för utvecklingsprojekt med kommuner och civilsamhälle
Förstärk Statens konstråds anslag för produktion av utvecklingsprojekt med icke-statliga aktörer inom området offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer.

> Läs förslagen i sin helhet i vår rapport Den offentliga konstens roll för boendemiljöer