Inventering

Statens offentliga konstsamling ska inventeras regelbundet för att hålla långsiktigt. Så här görs en inventering av offentlig konst på statliga myndigheter.

Att inventera konst innebär att skaffa en överblick över konstverkens status, på så sätt går det lättare att planera vilka åtgärder som behöver vidtas för att konsten ska bevaras i gott skick.

Processen för inventering följer tre steg:

 1. Utse en konstansvarig
 2. Gör en grundinventering
 3. Genomför årliga inventeringar

Utse en konstansvarig

Den myndighet som har konst placerad hos sig har ett ägaransvar för den. Första gången som myndigheten köpt eller fått statlig konst ska en konstansvarig utses, denna person hanterar kontakten med Statens konstråd.

Myndighetens konstansvariga har övergripande ansvar för att:

 • Myndigheten vårdar den statligt ägda konsten och att konstinnehavet registreras i Konstdatabasen
 • Myndigheten genomför och rapporterar om årliga inventeringar av den statliga konsten och registrerar förändringar av innehavet i Konstdatabasen (nyförvärv, omplaceringar, återlämnade konstverk, skador, förluster och stölder).
 • Myndigheten arkiverar en utskrift av den årliga inventeringsrapporten i sitt myndighetsarkiv.
 • Myndigheten samråder med Statens konstråd kring vården av sitt konstinnehav och internt sprider kunskap om regler och riktlinjer för vård av statlig konst.

När myndigheten utser en ny konstansvarig ska ett beslut registreras genom blanketten ”Myndighetens beslut om konstansvarig” och en kopia på beslutet skickas till registrator@statenskonstrad.se.

Grundinventera och registrera

Första gången en myndighet tar in konst ska en grundinventering göras. Det innebär att inventera genom att fotografera och registrera konstverk i Konstdatabasen. Genom grundinventering dokumenteras konstverken och deras aktuella placeringar per ort, byggnad, våning och rum. Dessutom får myndigheten nödvändig kunskap om konstverkens värden för att kunna hantera risker. Det blir dessutom enkelt att göra årliga uppföljande inventeringar för att kontrollera skador, förluster och stölder.

Rapportera och inventera löpande

Konstinnehavet på en myndighet ska investeras årligen, eventuella skador, förluster och stölder ska rapporteras till Statens konstråd, direkt in i Konstdatabasen (länk). Varje år under perioden juni-augusti skickar Statens konstråd instruktioner för den årliga inventeringen och rapporteringen till de konstansvariga personerna på Sveriges statliga myndigheter. Den konstansvariga organiserar inventeringsarbetet så att alla enheter/orter kan slutföra arbetet senast den sista december varje år.

Viktigt att tänka på för den årliga rapporteringen:

 • Myndighetens enheter/orter ska använda funktionen ”Uppdatera inventeringsdatum” i Konstdatabasen när konsten i ett underkonto har inventerats.
 • Myndighetens konstansvarige ska därefter skicka den årliga inventeringsrapporten till Statens konstråd via Konstdatabasen.
 • Myndigheten ska även skriva ut den årliga inventeringsrapporten och signera samt arkivera den i myndighetens arkiv (alternativt arkivera den i myndighetens e-arkiv).
 • Den årliga inventeringsrapporten sparas automatiskt som PDF i myndighetens konto i Konstdatabasen.
 • En ombyggnad eller flytt ökar markant riskerna för skador och förluster. Därför är det viktigt att planera inventeringen så att konstverk i sådana lokaler kan inventeras i god tid innan ombyggnaden eller flytten genomförs.

Vilka konstverk ska inventeras?

Statlig offentlig konst är konstverk som överlämnats av Statens konstråd, alternativt köpts in eller mottagit i gåva av en myndighet. Det kan vara allt från målningar, grafik, skulpturer, fotografier, videoverk och konsthantverk, till byggnadsanknuten konst specifikt beställd för miljöer och byggnader med statlig verksamhet. De statliga offentliga konstsamlingarna har växt fram under lång tid och representerar höga konstnärliga, kulturhistoriska och ekonomiska värden. De omfattar över 100 000 konstverk placerade på mer än 200 statliga myndigheter och omkring 1 600 permanenta byggnadsanknutna konstverk.

Skyltar och upphovsrätt

Upphovspersonen till litterära och konstnärliga verk ska enligt lag alltid anges när ett verk blir tillgängligt för allmänheten, exempelvis när konstverk visas i offentliga miljöer på myndigheter. Statens konstråd levererar skyltar till konstverk som placeras på myndigheten i samband med genomförande av konstansökningar. I Konstdatabasen kan statliga myndigheter även själva skapa etiketter som är avsedda att monteras i särskilda plastfickor som antingen kan beställas från Statens konstråd eller från valfri egen leverantör.

Beställa nya verksskyltar

Under en inventering kan det komma fram att nya verksskyltar behövs. Beställ akrylplastfickor via Statens konstråd och skriv ut information om konstverken från Konstdatabasen. Mejla beställningen till alexandra.urefalk@statenskonstrad.se och ange hur många skyltar som behövs, samt leverans- och fakturaadress.

10 akrylplastfickor 400 sek
25 akrylplastfickor 900 sek
50 akrylplastfickor 1600 sek
100 akrylplastfickor 3000 sek